SERVICII DE PROIECTARE

Aventus Design asigură o gamă largă de servicii profesioniste de proiectare, acoperind întreg spectrul de specialități necesare proiectării în sistem independent a construcțiilor de complexitate ridicată, pentru toate fazele de proiectare:

 • Concept;
 • Autorizații și Avize;
 • Studiu de fezabilitate (S.F.);
 • Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (D.A.L.I.);
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Demolare (D.T.A.D.);
 • Documentație Tehnică pentru Autorizația de Construire (D.T.A.C.);
 • Documentație Tehnică de Organizare a Execuției lucrărilor (D.T.O.E.);
 • Proiect Tehnic (P.Th.);
 • Detalii de Execuție (D.E.);
 • Documentație Post Execuție (As Built).

Studii

 • Studii geotehnice;
 • Studii hidrologice;
 • Măsurători și studii topografice;
 • Relevee;
 • Studii tehnico-economice;
 • Rapoarte de stare – Construcții;
 • Expertize tehnice (Structură, Monumente istorice).

Proiectare – Structură

Oferim servicii de proiectare structurală pentru diferite programe de arhitectură (clădiri de locuit, clădiri social-culturale (centre sociale, învățământ, sănătate, sport, clădiri administrative), centre comerciale, clădiri industriale (hale, depozite), clădiri agrozootehnice (adăposturi pentru animale, depozite de produse agricole), clădiri pentru transportul călătorilor):

 • Proiectarea structurilor din beton armat;
 • Proiectarea structurilor metalice;
 • Proiectarea structurilor din zidărie;
 • Proiectarea structurilor din lemn;
 • Proiectarea structurilor din beton precomprimat cu armături preîntinse sau postîntinse;
 • Proiectarea structurilor din beton cu armatură rigidă (BAR);
 • Interpretarea studiilor geotehnice și identificarea variantelor adecvate de îmbunătățire a terenului și a soluțiilor de fundare eficiente;
 • Proiectarea structurilor de fundare directă;
 • Proiectarea geotehnică a fundațiilor pe piloți;
 • Proiectarea structurilor de sprijinire pentru săpături adânci (palplanșe, sprijiniri berlineze, pereți îngropați din piloți secanți sau tangenți, micro piloți, pereți mulați);
 • Proiectarea lucrărilor de epuizmente și a sistemelor de drenare;
 • Proiectarea lucrărilor de îmbunătățire a terenurilor de fundare (coloane din balast, coloane de pământ, perne de balast);
 • Optimizare – reducerea costurilor/creșterea nivelului de siguranță – prin calcul structural avansat;
 • Expertizarea și reabilitarea structurilor de rezistență (extinderi, schimbări de funcțiune, modificări structurale, modernizări) cu experți atestați de minister;
 • Proiecte de consolidare;
 • Proiectarea lucrărilor de intervenție asupra construcțiilor existente, inclusiv monumente istorice;
 • Proiectarea construcțiilor speciale inginerești (silozuri, buncăre, castele de apă, rezervoare, sere, construcții piscicole, construcții pentru telecomunicații – antene, construcții pentru captarea și tratarea apei);
 • Proiectare bazată pe performanță structurală (Performance Based Design) – nivel de siguranță structurală impus de către beneficiar;
 • Design Control (Controlul design-ului proiectului și costructibilității acestuia);
 • Verificare tehnică cu verificatori atestați MDRAP;
 • Colaborare inter-specialități model 3D, BIM;
 • Servicii profesioniste de elaborare a pieselor desenate aferente proiectelor de execuție.

Proiectarea structurilor de rezistență este realizată de ingineri cu experiență bogată în proiectare, aplicând concepte moderne, utilizând programe moderne de calcul automat, efectuând calcul avansat, static neliniar (pushover) și dinamic neliniar (time history), și respectând codurile de proiectare în vigoare la data contractării serviciilor de proiectare.

Piesele desenate sunt realizate doar în programe de modelare 3D. Aceasta minimizează incidența erorilor și a neconcordanțelor și care ajută la obținere unor proiecte executabile. Cantitățile de material sunt generate automat, cu un grad mare de precizie.

Lucrările de expertizare sunt efectuate de experți tehnici atestați MDRAP. Calitatea proiectării este asigurată de verificatorii de proiecte atestați de minister. Expertizările monumentelor istorice sunt realizate de experți atestați de Ministerul Culturii.

Proiectarea structurilor de mare importanță sau complexitate este realizată cu sprijinul unor consultanți cu renume internațional în domeniu.

Proiectare – Infrastructură

 • Calcul cota ±0,00 (analiză lucrări terasamente);
 • Proiecte de sistematizare, ziduri de sprijin, apărări de maluri;
 • Proiectare lucrări de artă (poduri și viaducte, pasaje subterane, podețe, tuneluri);
 • Proiectare lucrări de drumuri, străzi, intersecții și girații, platforme cu diferite funcțiuni, piste auto, parcări, trotuare și alei pietonale, piste pentru bicicliști, ziduri de sprijin;
 • Semnalizări și marcaje rutiere pentru obținere avize de circulație definitive și provizorii;
 • Amenajări spații de agrement.